PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

NOWY CIĄG TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Informujemy, że uruchamiany jest nowy ciąg technologiczny na oczyszczalni ścieków. Dn. 07.08.2015 rozpoczęło się napełnianie komór, w których zachodzą biologiczne procesy oczyszczania. Przewidujemy, że pełną wydajność komory uzyskają w ciągu tygodnia. W tym czasie w komorach wpracowywany będzie osad czynny. Z każdym dniem działania nowych komór jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Krzna będzie się poprawiała, ponieważ odciążony zostanie dotychczasowy ciąg oczyszczania.

Informujemy również, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w czasie której pobrano próby ścieków z oczyszczalni, ustalono że wskaźnik BZT5 jest równy 21 mg/l i mieści się w granicach pozwolenia wodnoprawnego (25mg/l), ChZT = 195 mg/l (w pozwoleniu wodnoprawnym 125 mg/l), zawiesina ogólna = 113 mg/l (w pozwoleniu wodnoprawnym 35 mg/l), azot ogólny = 52,2 mg/l (niewymagany
w pozwoleniu wodnoprawnym), fosfor ogólny = 6,83 mg/l (niewymagany w pozwoleniu wodnoprawnym). Ścieki nie są toksyczne natomiast mogą powodować spadek ilości tlenu w rzece, zwłaszcza że w czasie upałów wzrasta temperatura wody, intensywniej zachodzą naturalne procesy, w których zużywany jest tlen.

KOMUNIKAT

W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi oddziaływania oczyszczalni na środowisko informujemy,  że pojawiające się uciążliwości zapachowe oraz niepełne oczyszczanie ścieków komunalnych odpływających do rzeki Krzna spowodowane są pracami modernizacyjnymi na oczyszczalni.

Około 07.08.2015 r. planowane jest uruchomienie dwóch nowych komór SBR, które przejmą dopływający ładunek zanieczyszczeń. Efektywność procesów oczyszczania zostanie zwiększona, a wystarczające natlenienie ścieków wyeliminuje uciążliwości zapachowe.

Pragniemy uspokoić, że ładunek zrzucany do rzeki nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, a do obecnego stanu zawartości tlenu w wodzie przyczyniają się również: niski stan wód powierzchniowych spowodowany brakiem opadów atmosferycznych, wysokie temperatury sprzyjające wzrostowi roślinności wodnej i glonów.

Inwestycja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, jest pod stałą kontrolą Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zakończenie wszystkich prac modernizacyjnych planowane jest do 31.10.2015 r.

W perspektywie zmodernizowana oczyszczalnia będzie nowoczesnym obiektem służącym poprawie jakości życia mieszkańców oraz rozwojowi miasta i gminy.

Za występujące obecnie niedogodności przepraszamy.

O naszej firmie

Zakład wodociągów i kanalizacji

Mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia z miejskiego ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej

Zakład Gospodarki Lokalami

 Do zadań Zakładu Gospodarki Lokalowej należy zarządzanie przekazanymi mu zasobami lokalowymi oraz przyległymi do nich terenami

Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka odpadami, administrowanie cmentarzem komunalnym, usługi świadczone na rzecz Miasta i zarządców dróg związane z utrzymaniem czystości
Drukuj
icon