Zaproszenie na DZIEŃ OTWARTY

Z okazji Dnia Komunalnika Zarząd oraz Pracownicy PUK Sp. z o. o. zapraszają na

 

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KOMUNALNYCH

(Stacja Uzdatniania Wody ul. Brzeska 91)

23 maja 2014 roku w godzinach od 10:00 do 14:00

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podstawowymi kierunkami działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Nasi Pracownicy będą do Państwa dyspozycji, chętnie udzielą informacji dotyczących funkcjonowania poszczególnych zakładów:

ZUK – Zakład Usług Komunalnych

 • wywóz nieczystości stałych, zamiatanie ulic i placów, letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów;
 • administrowanie cmentarzem komunalnym;

ZGL – Zakład Gospodarki Lokalami

 • administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi;
 • prowadzenie bieżącej konserwacji obiektów;
 • usuwanie awarii w częściach wspólnych budynków mieszkalnych,
 • wypożyczanie kajaków i roweru wodnego

ZWK – Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

 • produkcja i uzdatnianie wody,
 • oczyszczanie ścieków, odbiór nieczystości płynnych,
 • budowa wodociągów ulicznych, uzgadnianie dokumentacji technicznej w zakresie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
 • usuwanie awarii wodociągów i kolektorów kanalizacyjnych.

 

Do Państwa dyspozycji będzie także możliwość wizytacji nowoczesnej, wyremontowanej Stacji Uzdatniania wody. Każdy mieszkaniec miasta lub osoba zainteresowana będzie mogła dowiedzieć się, w jaki sposób przygotowywana jest woda o najwyższej jakości!!!

Woda wodociągowa w Międzyrzecu Podlaskim jest:

 • smaczna,
 • bezpieczna pod względem zdrowotnym,
 • oczyszczona w procesie dwustopniowej filtracji, więc nie ma potrzeby stosowania dodatkowych filtrów w instalacjach domowych,
 • przeznaczona do spożycia przez ludzi, więc  nie musi być zastępowana wodami butelkowanymi.

 

Zapraszamy 23 maja 2014 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 do wizyty na Brzeskiej 91

 

Przedstawiamy także informację o walorach wody dostarczanej przez PUK sp. z o. o.

Ujęcie wody przy ul. Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim eksploatuje trzeciorzędową warstwę wodonośną, izolowaną od zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego warstwami nieprzepuszczalnymi i słabo przepuszczalnymi. Naturalnie filtrowana woda nie zawiera bakterii zagrażających zdrowiu człowieka, wymaga jednak uzdatniania ze względu na nadmierną zawartość żelaza, manganu, jonu amonowego, oraz nieakceptowalną barwę (tab.).

Uzdatnianie odbywa się  w zmodernizowanej stacji uzdatniania wody przy ul. Brzeskiej i polega na napowietrzeniu a następnie  filtrowaniu wody przez zamknięte filtry ciśnieniowe wypełnione złożami kwarcytowymi i katalitycznymi. Procesy napowietrzania i dwustopniowej filtracji pozwalają na usunięcie nadmiernych ilości żelaza, manganu, jonu amonowego, zmniejszają mętność i poprawiają barwę wody.

Nowo wybudowany zbiornik retencyjny łącznie z istniejącym umożliwiają zgromadzenie zapasu wody i wykorzystanie jej w godzinach  szczytowego zapotrzebowania. Optymalnie zaprojektowana pojemność zbiorników zapobiega długotrwałemu przetrzymywaniu w nich wody i występowaniu przestojów w sieci sprzyjających nadmiernemu rozwojowi mikroorganizmów .

Kontrolę  jakości wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej.  W ramach systematycznie przeprowadzanych badań monitoringowych zlecanych przez PPIS oraz PUK Sp. z o.o. badane są właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody. Monitoringowi podlega woda nie tylko na stacji uzdatniania ale również na sieci wodociągowej..

Uzdatnianie wody ograniczone tylko  do procesów napowietrzania i filtracji, bez stosowania środków chemicznych  nie pomniejsza walorów smakowych wody.

Woda uzdatniona jest wodą o średniej twardości (222 – 236 mg/l CaCO3 = 12,43 – 13,22°dH)

Tab. Porównanie wybranych parametrów wody surowej i uzdatnionej

 

Jednostka

Woda surowa – przed uzdatnianiem

Woda do spożycia –uzdatnianiu

Dopuszczalne zakresy wartości/najwyższe dopuszczalne stężenie1)

Mętność

FNU2)

0,85

Poniżej 0,40

1

Barwa

mg/l Pt

60

20

 

pH

 

6,9

6,9

6,5 – 9,5

Przewodność elektryczna właściwa

µS/cm

428

418

2500

Stężenie amonowego jonu (NH4+)

mg/l

0,784

0,472

0,50

Stężenie azotynów

mg/l

poniżej 0,0206

poniżej 0,0206

0,50

Stężenia azotanów

mg/l

poniżej 0,450

0,717

50

Stężenia żelaza

µg/l

1801

poniżej 50

200

Stężenia manganu

µg/l

198

poniżej 10

50

 1. 1) Dopuszczalne zakresy wartości/najwyższe dopuszczalne stężenie określa akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61 poz.417 z późn. zmianami Dz.U. z 2010r. Nr 72 poz. 466
 2. 2) jednostka mętności FNU odpowiada jednostce mętności NTU

 

Zapraszamy 23 maja 2014 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 do wizyty  na Brzeskiej 91