Zmiana SIWZ

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Projekt i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Brzeskiej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski 

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 353886 – 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014 r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający postępowania przetargowego pn. Projekt i modernizacja oczyszczalni ścieków przy
ul. Brzeskiej w ramach projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski
z mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 

 

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na str. 10 w pkt. 5.  Kryteria oceny ofert i  ich znaczenie ppkt. 1 lit. b) zmienia się wzór do obliczania punktów dla kryterium termin wykonania zamówienia :

Jest:

ilość dni oferty o najkrótszym terminie wykonania

T =  ------------------------------------------------------------------------------------- x  1 = ilość punktów dla danej   oferty 

ilość dni danej oferty

 

Powinno być:

ilość dni danej oferty

T =  ------------------------------------------------------------------------------------- x  1 = ilość punktów dla danej   oferty

ilość dni oferty o najkrótszym terminie wykonania

 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.