Zapytania i odpowiedzi do postępowania z dn. 10.07.2015 r.

Zapytania i odpowiedzi do postępowania z 10.07.2015 r.

 

Zapytanie nr 1)

 

Pytania do Zamawiającego:

1.W punkcie II.2. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia jako „program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego” a następnie używa określenia „systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową”. Proszę o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

2.Zamawiający uwzględnił „oprogramowanie bazodanowe” jako część zamówienia. Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej jedynie na program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego?

3.Zobowiązaniem wykonawcy będzie „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci- import danych do programu”. Proszę o precyzyjne określenie o jakich podkładach i imporcie danych mówi Zamawiający.

4.Czy Zamawiający zgadza się na przedłużenie składania ofert do 31 lipca 2015 oraz wydłużenie terminu realizacji zamówienia?

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1 )

 

Ad. pytania nr 1)

Przedmiotem zamówienia jest program umożliwiający ewidencję sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Międzyrzec Podlaski oraz jego dostosowanie do potrzeb zinwentaryzowania majątku sieciowego w rozbiciu na wszystkie podstawowe elementy sieci.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej jedynie na program do ewidencji systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

 

Ad. pytania nr 3)

Zamawiający rezygnuje z pktu: „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu” – podkłady uzyska na własny koszt.

 

Ad. pytania nr 4)

Zamawiający informuje, iż nie jest możliwe przedłużenie składania ofert do 31 lipca 2015 r. oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

 

 

Zapytanie nr 2)

 

Pytanie 1.

Punkt 4 w części Zobowiązania Wykonawcy brzmi:

„Dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu”

Prosimy o uszczegółowienie o jakie podkłady chodzi i skąd mają być pozyskane.

 

Pytanie 2.

W zapytaniu nie jest sprecyzowane ile licencji programu ma być dostarczone.

Czy mamy rozumieć że chodzi o jedno stanowisko(jedną licencję) systemu?

 

Odpowiedź na zapytanie nr 2 )

 

Ad. pytania nr 1)

Zamawiający rezygnuje z pktu: „dostarczenie na własny koszt podkładów niezbędnych do odwzorowania układu sieci - import danych do programu” – podkłady uzyska na własny koszt.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany ze względu na użytkowników. Licencja ma być używana na wielu stanowiskach zarówno podglądowych, edycyjnych i administracyjnych.

 

 

Zapytanie nr 3)

 

W zapytaniu cenowym zamawiający wymaga od Systemu:

  • oprogramowanie powinno dawać administratorowi możliwość zabezpieczania i udzielania pojedynczemu użytkownikowi (grupie użytkowników) dostępu do wybranego, ograniczonego zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostępem do danych osób nieuprawnionych,

 

oraz

  • system do zarządzania infrastrukturą sieciową zainstalowany będzie na serwerze Zamawiającego,

 

Pyt. 1 Zamawiający nie napisał jednak wprost jakiego sposoby licencjonowania wymaga. Czy chodzi tutaj o to, iż Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany pod względem liczby użytkowników (nieograniczona liczba użytkowników edycyjnych, podglądowych oraz administracyjnych)? Czy wymaga aby administrator tworzył użytkowników samodzielnie oraz nadawał im odpowiednie uprawnienia dające możliwość dostępu do poszczególnych narzędzi systemu?

Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał strukturę trójwarstwową (baza danych, serwer aplikacji, aplikacja kliencka)?

 

 

Odpowiedź na zapytanie nr 3 )

 

Ad. pytania nr 1)

Zamawiający wymaga aby system nie był licencjonowany ze względu na użytkowników. Licencja ma być używana na wielu stanowiskach zarówno podglądowych, edycyjnych i administracyjnych. Administrator ma mieć możliwość tworzenia kont użytkowników samodzielnie oraz nadawać im odpowiednie uprawnienia dające możliwość dostępu do poszczególnych narzędzi systemu.

 

Ad. pytania nr 2)

Zamawiający wymaga by system posiadał strukturę trójwarstwową.