NOWY CIĄG TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Informujemy, że uruchamiany jest nowy ciąg technologiczny na oczyszczalni ścieków. Dn. 07.08.2015 rozpoczęło się napełnianie komór, w których zachodzą biologiczne procesy oczyszczania. Przewidujemy, że pełną wydajność komory uzyskają w ciągu tygodnia. W tym czasie w komorach wpracowywany będzie osad czynny. Z każdym dniem działania nowych komór jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Krzna będzie się poprawiała, ponieważ odciążony zostanie dotychczasowy ciąg oczyszczania.

Informujemy również, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w czasie której pobrano próby ścieków z oczyszczalni, ustalono że wskaźnik BZT5 jest równy 21 mg/l i mieści się w granicach pozwolenia wodnoprawnego (25mg/l), ChZT = 195 mg/l (w pozwoleniu wodnoprawnym 125 mg/l), zawiesina ogólna = 113 mg/l (w pozwoleniu wodnoprawnym 35 mg/l), azot ogólny = 52,2 mg/l (niewymagany
w pozwoleniu wodnoprawnym), fosfor ogólny = 6,83 mg/l (niewymagany w pozwoleniu wodnoprawnym). Ścieki nie są toksyczne natomiast mogą powodować spadek ilości tlenu w rzece, zwłaszcza że w czasie upałów wzrasta temperatura wody, intensywniej zachodzą naturalne procesy, w których zużywany jest tlen.