POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZBYCIA ZŁOMU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA ZBYCIA ZŁOMU POCHODZĄCEGO Z ROZBIÓRKI OTWARTEJ KOMORY FERMENTACYJNEJ ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZDEMONTOWANYCH PODCZAS PRAC MODERNIZACYJNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

 

 

W postępowaniu na zbycie mienia ruchomego mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę spełniającą wymagania zawarte w opisie.

 

I. Organizator postępowania

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

telefon: 83 371-32-77, fax: 83 371-41-46

 

 

II. Przedmiot postępowania 

 1. Przedmiotem postępowania jest zbycie złomu pochodzącego z rozbiórki otwartej komory fermentacyjnej oraz obiektów i urządzeń zdemontowanych podczas prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w szacunkowej ilości 50 ton.
 2. Mienie przeznaczone do sprzedaży stanowi własność Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie dopuszcza składania ofert na część złomu przeznaczonego do zbycia.

 

III. Przygotowanie oferty

 1. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z regulaminem postępowania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Proponowane ceny winny być określone w walucie polskiej.

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być dostarczona do dnia 11.09.2015 roku do godz. 12:00 w wersji papierowej do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski pok. 3 (Sekretariat).
 2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  11.09.2015 o godz. 14:00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Organizator postępowania może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Organizator postępowania na każdym etapie może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

V. Dokumenty wymagane od oferentów

Oferta powinna zawierać:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub poświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą (wystawiony nie później niż 3 miesiące przed terminem składania ofert);
 2. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, chyba że Oferent nie posiada takiego obowiązku na podstawie odrębnych przepisów – wtedy należy złożyć stosowne oświadczenie;
 3. wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania.

 

VI. Kryteria oceny

Proponowana cena jednostkowa - 100%

 

Uwaga:

W przypadku, gdy złożone najkorzystniejsze oferty będą  z taką samą wartością, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. może zarządzić składanie ofert dodatkowych.

 

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących przetargu

Ze strony Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest: Piotr Biernacki - Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, tel. 666829489.

 

Z przedmiotem sprzedaży można się zapoznać w Międzyrzecu Podlaskim ul. Brzeska 102, w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZWK.

 

VIII. Termin związania ofertą

Okres związania ofertą wynosi 7 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Postępowanie na sprzedaż złomu jest ważne, choćby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie postępowania.
 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski zastrzega sobie:
  - prawo odstąpienia od postępowania przed terminem składania ofert,

             - prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty przez PUK, umowa zostanie zawarta w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania.
 2. W przypadku uchylania się Oferenta od zawarcia umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, Organizator postępowania może dokonać wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty lub nie wybrać żadnej z ofert.
 3. Każdy z Oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu.
 4. W zakresie nieunormowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Spory powstałe na tle niniejszego postępowania rozstrzyga Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

 

MATERIAŁY DO POBRANIA: