PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Zapytanie o cenę nr 3

Zapytanie o cenę nr 3/2013

( wycena nieruchomości )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061, KRS: 000021760

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na określeniu rynkowej wartości prawa własności nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej (operat szacunkowy), położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Lubelskiej 37
– Obręb ewidencyjny II, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 386/6, 386/8 i 386/20 o łącznej powierzchni 0,6861 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi obejmującą tę nieruchomość księgę wieczystą Kw. Nr LU1R/00035213/6;

- budynki: biurowo- handlowy, gospodarcze;

- elementy technicznego uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

3. W przypadku zaistnienia potrzeby potwierdzenia aktualności wykonanego operatu

szacunkowego, rzeczoznawca majątkowy w okresie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia potwierdzi jego aktualność bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wycena nieruchomości powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

5. Wycena nieruchomości wykonywana jest w celu określenia wartości nieruchomości,
a następnie zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

6. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 14 dni od daty zamówienia.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, numer uprawnień zawodowych oraz kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia
z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na adres Zamawiającego (Sekretariat) do dnia
29 sierpnia 2013 roku godz. 10:00.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  do dnia  30 sierpnia 2013 roku godz. 15:00,
a o wyniku  i wyborze  najkorzystniejszej oferty zostaną pisemnie poinformowani oferenci. Informacja o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.pukmp.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.pukmp.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pukmp.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Paweł Litwiniuk pod numerem telefonu
698 971 803.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Międzyrzec Podlaski: Zakup sita obrotowego w ramach realizacji projektu pn. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach
Numer ogłoszenia: 151759 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Brzeska 102, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, tel. 083 3713277, faks 083 3714146.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sita obrotowego w ramach realizacji projektu pn. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sita obrotowego w ramach realizacji projektu pn. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Zakup i dostarczenie mobilnego sita obrotowego z kompletnym wyposażeniem - 1 kpl. 1. Wymagania ogólne: a) Sito obrotowe fabrycznie nowe pochodzące z produkcji roku 2013 - nie dopuszcza się sprzętu używanego i powystawowego b) Sito obrotowe musi być dopuszczone do stosowania na rynku Polskim lub krajów UE. c) Sito obrotowe mobilne winno składać się z następujących elementów: - sito mobilne bębnowe obrotowe z koszem zasypowym, z przenośnikiem w koszu zasypowym, z przenośnikiem frakcji podsitowej i przenośnikiem frakcji nadsitowej - 1 kpl. - przenośnik do segregacji surowców czterostanowiskowy z koszem zasypowym - 1 kpl. 2. Wymagania szczegółowe: a) sito obrotowe bębnowe typu mobilnego na podwoziu kołowym jedno lub dwu osiowym przystosowane do ciągnięcia z prędkością do 30 km/h b) wydajność sita: minimum 30 m3/h; maksimum 40 m3/h c) sito z wymiennym bębnem - w zakresie dostawy dwa wymienne bębny: - o oczku sitowym 25 mm - 1 szt. - o oczku sitowym 80 mm - 1 szt. d) bęben sita o średnicy od 1500 do 2000 mm i długości nie większej jak 4000 mm e) napęd główny sita - silnik elektryczny o mocy nie większej jak 25 kW f) napęd podzespołów sita - hydrauliczny g) kosz zasypowy sita o pojemności od 2,5 do 3,5 m3 h) przenośnik poziomy w koszu sita o szerokości taśmy od 0,9 do 1,1 m wyposażony w płynna regulację prędkości i) przenośnik frakcji podsitowej z wyrzutem na wysokości od 2,0 do 2,5 m j) przenośnik frakcji nadsitowej z wyrzutem na wysokości od 2,0 do 2,5 m k) regulacja parametrów pracy sita poprzez zmianę prędkości obrotowej oraz kąta nachylenia bębna, l) sito bębnowe winno posiadać: - szczotkę czyszczącą bęben, - hamulce pneumatyczne, - hamulec postojowy, - wbudowana szafkę zasilająco-sterowniczą z licznikiem motogodzin pracy - podpory stabilizujące, m) długość zespołu mobilnego sita bębnowego (bez przenośnika do segregacji surowców) nie większa jak 10,0 m n) szerokość zespołu mobilnego sita bębnowego (bez przenośnika do segregacji surowców) nie większa jak 2,50 m o) wysokość zespołu mobilnego sita bębnowego (bez przenośnika do segregacji surowców) nie większa jak 4,50 m p) przenośnik do segregacji surowców: - przenośnik na podwoziu kołowym z podporami stałymi regulowanymi, - przenośnik winien posiadać burty boczne, - taśma olejoodporna ze zbierakami, - szerokość taśmy minimum 750 mm, - długość taśmy sortowniczej liczona w osiach bębnów nie większa jak 8,0 m, - napęd przenośnika - motoreduktor o mocy nie większej jak 3,0 kW, - cztery podesty sortownicze stalowe izolowane termicznie, - przenośnik winien być wyposażony w wyłączniki awaryjne przy każdym stanowisku i wyłącznik chwilowy, - przenośnik winien być wyposażony w szafę zasilająco-sterowniczą.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku niżej wymienionych formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). 4.2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 22 Nr 23 8039 0006 0000 0000 0438 0003 do dnia 06.08.2013r. godz. 08:00 4.3.Wysokość wadium wynosi 8 000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pukmp.pl lub www.pukmiedzyrzecpodlaski.bip.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Brzeska 102 21-560 Międzyrzec Podlaski, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 08:15, miejsce: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Brzeska 102 21-560 Międzyrzec Podlaski, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.24. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 ÷ 2013 zgodnie z podpisaną w dniu 12.10.2011 r. Umową nr: 04/10-UDA-RPLU.06.01.00-06-047/10-00-0537 o dofinansowanie Projektu Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez rekultywację składowiska odpadów, budowę kompostowni oraz upowszechnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w Międzyrzecu Podlaskim i okolicznych gminach, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zapytanie o cenę nr 2/2013

Międzyrzec Podlaski, dnia 3 lipca 2013 r.

                                                                                      

 

Zapytanie o cenę nr 2/2013

Dotyczy zakupu urządzenia specjalistycznego – przerzucarka (aerator) pryzm materiałów organicznych

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061 , KRS: 000021760

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie urządzenia specjalistycznego – przerzucarka (aerator) pryzm materiałów organicznych wraz z dostarczeniem go do siedziby zamawiającego, Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- urządzenie specjalistyczne przeznaczone do kompostowania pryzm materiałów organicznych, w technologii rozkładu tlenowego;

- bęben roboczy aeratora napędzany jest z WOM ciągnika;

- gwarancja minimum 24 miesiące;

- gabaryty urządzenia:

a) wysokość bramy od 1600 mm do 1800 mm;

b) długość bramy od 3000 mm do 3200 mm.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 30 dni od daty zamówienia.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na adres Zamawiającego  ( Sekretariat) do dnia 10 lipca 2013 roku godz. 14:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2.  Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  11 lipca 2013 roku, a o wyniku  i wyborze  najkorzystniejszej oferty zostaną pisemnie poinformowani oferenci. Informacja o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.pukmp.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.pukmp.pl

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pukmp.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Jędruchniewicz pod numerem telefonu 83 371 32 77.

 

 

 

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon