PUK Sp. z o.o.

Wiemy jak najlepiej zadbać o nasze miasto.

Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski. Nadzór nad Spółką sprawuje Rada Nadzorcza Spółki, a najwyższym ustawowym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Spółka działa na obszarze miasta Międzyrzec Podlaski, powiatu bialskiego i radzyńskiego.

  Aktualności

Zapytanie o cenę nr 1/2013

Międzyrzec Podlaski, dnia 3 lipca 2013 r.

                                                                                     

Zapytanie o cenę nr 1/2013 

Dotyczy zakupu urządzenia specjalistycznego - rozdrabniarka (rębak)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.

ul. Lubelska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski

NIP: 538-000-28-57, REGON: 030011061 , KRS: 000021760

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie urządzenia specjalistycznego – rozdrabniarka (rębak) wraz z dostarczeniem go do siedziby zamawiającego, Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- urządzenie specjalistyczne RĘBAK;

 - średnica rozdrabnianych gałęzi [mm] minimum 160;

- Ilość noży 2 tnące + 2 podporowe;

- typ silnika diesel;

- Moc silnika [KM] minimum 38;

- Rodzaj chłodzenia chłodzony cieczą;

- Rozruch Elektryczny.

4. Dodatkowe wymogi:

- gwarancja minimum 12 miesięcy;

- możliwość rejestracji urządzenia w wydziale komunikacji (homologacja);

- rura wylotowa obracana 360º;

- licznik motogodzin;

- możliwość holowania;

- koło zapasowe;

- hamulec najazdowy i postojowy.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: 14 dni od daty zamówienia.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę do niniejszego zapytania.

            Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia,;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona na adres Zamawiającego  ( Sekretariat) do dnia 8 lipca 2013 roku godz. 14:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  9 lipca 2013 roku, a o wyniku  i wyborze  najkorzystniejszej oferty zostaną pisemnie poinformowani oferenci. Informacja o wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty będzie również opublikowana na stronie internetowej pod adresem www.pukmp.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie o cenę zamieszczono na stronie: www.pukmp.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pisemnie oferentów oraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.pukmp.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Jędruchniewicz pod numerem telefonu 83 371 32 77.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie - zmiana siedziby ZGL

            Uprzejmie informujemy, iż ulega zmianie siedziba Zakładu Gospodarki Lokalami PUK Spółka z o.o. Nowa siedziba mieścić się będzie przy ulicy Jatkowej 16.

Jednocześnie informujemy, iz nastąpiła zmiana numeru telefonu Zakładu Gospodarki Lokalami.

Nowy numer telefonu: 83 371 32 73 lub 604 499 197.

 

Zapraszamy do naszej nowej siedziby.  

Ogłoszenie - zmiana siedziby Spółki

            Uprzejmie informujemy, iż ulega zmianie siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. Nowa siedziba mieścić się będzie przy ulicy Brzeskiej 102 w biurowcu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Numery telefonów jak równiez adresy e-mailowe pozostają bez zmian.

Zapraszamy do naszej nowej siedziby.  

O naszej firmie

Zakład Usług Komunalnych
Kierownik Zakładu: mgr Ireneusz Rosiński
tel. (83) 371 32 77 wew. 118
e-mail: ireneusz.rosinski@pukmp.pl
Drukuj
icon