PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PSZOK to miejsce, w którym mieszkańcy Miasta Międzyrzec Podlaski mogą BEZPŁATNIE (w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz adekwatnie do wyznaczonych limitów), zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane śmieci i odpady problemowe, czyli takie, których nie można wrzucać do zwykłych pojemników czy worków.

 

Mobilny PSZOK

Plac targowy

ul. Tadeusza Kościuszki – w każdą I sobotę miesiąca

 

 

Baza PUK Sp. z o.o.

ul. Brzeska 102 – w każdą III sobotę miesiąca

godz. otwarcia: 9.00 – 15.00

 

Odpady, które można oddać do PSZOK-u:

 • - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte świetlówki
 • zużyte opony
 • papier
 • opakowania wielomateriałowe
 • tworzywa sztuczne
 • szkło opakowaniowe
 • drobne odpady metalowe
 • odpady zielone: skoszona trawa, liście, usunięte rośliny ogrodowe i domowe, rozdrobnione gałęzie, choinki naturalne
 • chemikalia, tzn. przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby, przeterminowane, środki ochrony roślin i zwierząt
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe np.: dywany, wykładziny, chodniki, kołdry, koce, walizki, armatura łazienkowa itp.
 • remontowe np.: gruz, beton, skute płytki itp.

 

Uwaga! Odpady dostarczane do PSZOKu jako odpady budowlane i rozbiórkowe powinny zawierać w swoim składzie wyłącznie materiały takie jak: gruz ceglany, beton, skute płytki itp. W przypadku stwierdzenia wśród tego rodzaju odpadów materiałów takich jak np.: panele, wykładziny, szkło, metal, styropian, drewno, tworzywa sztuczne dostarczone odpady zostaną zakwalifikowane jako odpady zmieszane i nie zostaną przyjęte w PSZOKu.

 

Od 1 stycznia 2022 r. na mocy uchwały XXXVII/321/21 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 1 października 2021 r. obowiązują ograniczenia ilości następujących frakcji odpadów przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- zużyte opony w ilości do 4 sztuk / gospodarstwo domowe / rok,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 300 kg / gospodarstwo domowe /rok,

- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy lub remontów prowadzonych na tych nieruchomościach przez ich właścicieli we własnym zakresie w ilości do 1000 kg / gospodarstwo domowe / rok.

Właściciel nieruchomości, który zamierza przekazać do PSZOKu odpady zobowiązany jest wypełnić odpowiedni druk oświadczenia o rodzajach przywiezionych odpadów.

Oświadczenie to należy przekazać pracownikowi obsługującemu PSZOK, który uzupełni w nim informacje dotyczące masy (ilości) przywiezionych odpadów.

 • - oświadczeń dla zabudowy jednorodzinnej pobierz
 • - oświadczeń dla zabudowy wielorodzinnej pobierz

W przypadku przekroczenia wyznaczonego limitu zostanie naliczona opłata wg cennika.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8, pokój nr 4 oraz pod nr telefonu 83 372 62 39.

 

 

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta ZUK 83 371 32 77 wew. 114